(Huomioithan, että tämä artikkeli on kahdeksan vuotta vanha. Artikkelissa esitellyt asiat, tilanteet ja analyysit eivät välttämättä päde enää nykypäivään.)

Muuttuva lainsäädäntö muokkaa Suomen turvallisuuspoliittista kulttuuria

Teemu Häkkinen | 29.03.2016
Suomen puolustusvoimien komentajan käyttämä valtiolippu.

Suomen puolustusvoimien komentajan käyttämä valtiolippu.

Suomessa on ollut viime aikoina esillä useita asioita, joissa mitataan sitä, mikä on puolustusvoimien rooli yhteiskunnassa ja toisaalta sitä, mikä on puolustushallinnon rooli siinä kaikessa. The Ulkopolitist -kollega Miika Raudaskoski tarttui jo taannoin kirjoituksessaan ”Kotitekoista ulkopolitiikan sameutta” suomalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, joka sai uutta vettä myllyynsä puolustushallinnon aikeista järjestää sotilaallisia yhteisharjoituksia Yhdysvaltojen kanssa Suomen maaperällä. Harjoittelukysymys tuli esiin suhteellisen nopealla varoitusajalla, mutta toisaalta aiheesta käyty keskustelu aiheutti yllättäviäkin juonenkäänteitä. Paljon porua aiheuttanut harjoittelukysymys on kiinnostava asia siinä, miten päätökset tuntuivat ainakin päällisin puolin ohittaneen osan poliittisesta hallinnosta. Myös harjoitusasian politisointi on kiinnostava ilmiö, ja kertoo jotain suomalaisesta keskustelukulttuurista.

Käynnissä on kuitenkin kiinnostavampia tapahtumia, joilla on potentiaalia paljon kauaskantoisempiin vaikutuksiin kuin jokunen sotaharjoitus ja poliitikkojen ärhentely asiasta. Suomessa on tällä hetkellä meneillään kaksi lainsäädännöllistä prosessia, joihin on syytä pureutua. Kolmas merkittävä lainsäädännöllinen prosessi on tiedustelulainsäädännön laatiminen, mutta se on jo vanhempaa perua. Tässä tekstissä keskitytäänkin kahteen tuoreempaan prosessiin. Asialla on merkitystä, sillä niillä muokataan laajaa kuvaa puolustusvoimien roolista yhteiskunnassa.

Ensinnäkin puolustusvoimien lakisääteisiin tehtäviin suunnitellaan lisäystä, jonka avulla mahdollistettaisiin suomalaisten korpisoturien lähettäminen ulkomaille osana kansainvälisen avun antamista. Näin luotaisiin konkreettinen mahdollisuus osallistua Lissabonin sopimuksen mainitsemaan avunantamiseen myös sotilaallisin keinoin, jos ja kun sellainen pyyntö tulee. Ranska on jo ehtinyt tehdä avunantopyynnön, mikä aktivoi Suomessa lainsäädännöllisen muutoksen hakemista. Toinen meneillään oleva lakiprosessi liittyy siihen, miten asevelvollisuuslakia halutaan muokata siihen muotoon, että puolustusvoimat pystyisi jatkossa kutsumaan jopa 25,000 reserviläistä riveihin aiempaa nopeammalla aikataululla. Nykyinen asevelvollisuuslaki vaatii vähintään kolmen kuukauden ennakkovaroituksen, ja tähän halutaan nyt puuttua. Muutos perustuu Suomen lähiympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin, siis suomeksi sanottuna nopeasti päälle iskevän sotilaallisen konfliktin vaaraan.

Lainsäädäntö murroksessa

Kerrataan nyt ensin muutamia kysymykseen liittyviä perusasioita. Suomen poliittinen järjestelmä nojaa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa tasavallan presidentin sekä valtioneuvoston keskeiseen rooliin, mutta jättää puolustusvoimien johdolle tiettyä toimintavapautta. Eduskunnan rooli on saada selkoa meneillä olevista asioista selonteko- ja tiedonantomenettelyn keinoin, ja ulkoasiainvaliokunnalle on varattu oikeus saada pyynnöstä tai muuten valtioneuvoston selvitys ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Eduskunta voi myös etsiä tietoa esimerkiksi kyselymenettelyn kautta ja antaa siten kannanottoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista asioista. Sotilaskäskyasioissa puolustusvoimien johdossa voidaan tehdä päätöksiä ilman niiden kierrättämistä valtioneuvoston tai puolustusministeriön kautta. Sotilaskäskyasioiden määrittely on hankalampaa, mutta siitä löytyy kommentti esimerkiksi täältä. Harjoitteluasiassa nähtiin jälleen kerran se, miten paholainen piilee yksityiskohdissa. Niin eduskunta kuin monet puolustusministeriön ulkopuoliset ministerit olivat tietämättömiä siitä, että Suomi kaavaili harjoittelua Yhdysvaltojen kanssa Suomen maaperällä. Kun poru oli noussut, korosti presidentti Sauli Niinistö, että harjoituksia hyväksyttiin taannoin nipussa ja että nyt olisi jatkossa tarkoitus tarkentaa aiheeseen liittyvää tiedottamista. Ulkopoliittisesta johdosta kuului samalla myös jämäkkä jyrähdys, jossa määriteltiin Suomen ulkopoliittista linjaa.

Harjoitteluasia oli julkisuuden kannalta lyhytkestoinen, mutta uutisoinnin kannalta samalla intensiivinen tilanne, jossa esimerkiksi poliittisilla puolueilla oli mahdollisuus antaa omia näkemyksiään esiin. Lainsäädännölliset prosessit ovat yleensä hitaampia taustalla tapahtuvia asioita, jossa samalla sosiaalistetaan suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoita lainsäädännössä tapahtuviin muutoksiin ja siten luodaan tässä tapauksessa yhtenäistä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.

Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin esitys asevelvollisuuslain muutoksesta piti sisällään ajatuksen, että kenraali voi kutsua riveihin 25,000 reserviläistä. Suomen kaltaisessa vakiintuneessa demokratiassa ajatus ei ole aivan hirveä peikko, mutta jossakin toisessa poliittisessa kulttuurissa tällaista lainsäädäntöä voisi luonnehtia merkiksi siitä, että asevoimien ja siviiliyhteiskunnan suhde on muutoksessa asevoimien roolia suosivampaan suuntaan. Siltikin nykykäytäntö nojaa poliittisen ohjauksen merkitykseen, ja sille on olemassa voimakkaita perusteita. Ehkä Lindbergin ajatus kenraalivetoisesta toiminnasta oli koepallo – kokeilu, miten pitkälle voidaan päästä tai jopa selvästi kiistanalaisen asian tuominen hylättäväksi, jotta taustalla olevat isommat asiat menisivät läpi. Eduskunnan puolustusvaliokunta näpäytti suunnitelman kohtaa poliittisen johdon ohittamisesta, eikä ministeriöiden lausuntokierroskaan ollut erityisen suotuisa. Tällainen vastustus ei ole yllättävää. Reserviläisten nopean liikekannallepanon mahdollistaminen tuskin vaatii poliittisen tason ohittamista. On myös syytä muistaa, että jos sodankuva on nykyisin niin epäselvä kuin joku esittää, eikö tällöin ole erityistä syytä kiinnittää huomiota siihen, millainen poliittinen ohjaus asevoimien käytölle tai pelkästään koko mahdollisuuden aktivointiin annetaan.

Lakiesitys puolustusvoimien tehtäväkentän muuttamisesta puhuu keskinäisriippuvaista maailmasta ja erilaisten velvoitteiden täyttämisestä, toisaalta myös avun saamisesta tarpeen niin vaatiessa – tämä puoli näyttää olevan keskeinen osa kokonaispakettia. Eikä avun antaminen ole mitä tahansa toimintaa, vaan monimutkainen prosessi toimivastuineen. Kansainvälinen vertailu kannustaa kehittämään suomalaista lainsäädäntöä sellaiseen suuntaan, jossa puolustusvoimien käyttöä vapautetaan sen aiemmasta säätelystä. Jos kerta kansainvälinen toiminta on ollut Suomelle peruskauraa jo vuosien ajan, miksi sen mahdollistavaa lainsäädäntöä ei kehitettäisi joustavampaan suuntaan? Tämä asia oli jo esillä 1990-luvulla. Poliittinen päätöksenteko painottaisi edelleen kansallisella tasolla olemassaolevaa järjestelmää, jossa siis valtioneuvostolla olisi keskeinen rooli. Kiinnostavaa on samalla suhde kansainväliseen mandaattiin käyttää asevoimia ulkomaan alueella, sillä hallituksen asiakirjassa pohditaan riittäväksi auktoriteetiksi niin YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia, kohdemaan pyyntöä kuin näistä kahdesta muusta edellytyksestä poikkeamista EU:n avunantolausekkeen tai niin sanotun yhteisvastuulausekkeen perusteella.

Harjoitteluasia kuuluu näiden kahden lainsäädännöllisen prosessin (johon tiedustelulaki antaa oman mausteensa) lisäksi laajempaan kysymykseen siitä, missä määrin suomalaista turvallisuuspoliittista päätöksentekoa koskee niin sanottu hyvän hallinnon henki, jossa edustuksellista demokratiaa pyrittäisiin tuomaan sisään päätöksentekoon niin tasaisesti kuin mahdollista ja sitä kautta edustamaan kansalaisten toisistaan eriäviä näkemyksiä. Demokraattisesti valittu eduskunta valtioneuvoston kera antaa tällaiselle edustukselliselle turvallisuuspoliittiselle toiminnalle sopivan foorumin sekä sopivia päätöksentekijöitä, jolloin kenraalien itsevaltaisuudelle ei löydy perusteita. Edustuksellinen demokratia on nyt näyttäytynyt sellaisena, että se osaa kommentoida niin lakiesityksiä kuin ulkopoliittista linjaa. Mietin vain, että onko jotain vielä unohtunut. Turvallisuuspoliittinen toiminta tarvitsee toimintaansa varten myös sopivan työkalun, ja siitähän tässä kaikessa on loppujen lopuksi kysymys.

Puolustusvoimat poliittisena instrumenttina

Mielestäni nykytilanteessa on kaksi näkökulmaa, jotka ainakin kannattaa huomioida. Ensinnäkin se, että Suomen lainsäädäntöä muokataan siihen muotoon, että se mahdollistaa puolustusvoimien instrumentalisoinnin ulkopoliittisen vallankäytön tarpeisiin. Tässä ei sinällään ole uutta vanhaa clausewitziläistä viisautta toistellen, mutta tähän saakka toiminnan filosofia on nojannut pääsääntöisesti Suomen rajojen turvaamiseen, mitä nyt yhtä ja toista kansainvälistä tehtävää siellä sun täällä on ollut tarjolla, tietysti rajatuin itsepuolustuksellisin voimankäyttöoikeuksin. Nyt tämän instrumentin mahdollisuuksia laajennetaan ja käytännössä luodaan potentiaalia sotilaallisen liittouman osaksi. EU:n merkityksen lisäksi yhtenä kiinnostava seikkana taustalla on tietysti se, voisiko Suomi jatkossa osallistua aktiivisemmin Itämeren turvallisuuspolitiikkaan. Ruotsin taannoisen sukellusvenejupakan kohdalla huomattiin, että Suomi ei olisi voinut osallistua sukellusvenetorjuntaan, mutta Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on ollut paljon esillä viime aikoina. Muistetaan myös Islannin ilmavalvontajupakka muutaman vuoden takaa.

Toinen huomio on se, että tämä instrumentalisointi näyttää etenevän poliittisessa johdossa laajalla kannatuksella. Kukapa ei haluaisi turvata Suomen puolustuksen mahdollisuuksia? Sen sijaan ulkopoliittinen keskustelu on edelleen eniten kiinnostunut suhteesta Yhdysvaltoihin, joka tuntuu edelleen olevan mielipiteiden jakaja, vaikka nyt kyseessä on ennen kaikkea suhde muihin Euroopan maihin. Tapahtuvien laajempi kuva kannustaa kiinnittämään huomiota muuhun kuin harjoitteluasiaan tai siihen, voisiko kenraali nostattaa kokonaisen armeijan aseisiin. Yhteiskunnassa vahvistetaan nyt lainsäädännöllisin muutoksin sen yleisiä militaristisia valmiuksia. Lainsäädännölliset muutokset erilaisiin suuntiin ovat mahdollisia suhteellisen nopealla aikavälillä, mutta merkittävämpää on, että nyt muokataan Suomen turvallisuuspoliittista kulttuuria. Sen seuraukset pysyvät vielä pitkään.


Kommentit

[…] tarkastelusta, julkisesta keskustelusta, sodan lähestymisen tunnusmerkeistä, geopolitiikasta, lainsäädännön puitteista, läntisyyden käsitteestä, ohjuspuolustuksesta sekä Suomen mahdollisesta […]


[…] yhteydessä sotilasliittoon kuulumattomuuteen.  Nyt uudet lainsäädäntöhankkeet ovat omiaan karistamaan lainsäädännöllisiä erikoisuuksia ja potentiaalisesti muuttamaan Suomen strategista kulttuuria, […]


Olen samaa mieltä siinä, että varsinainen asia, reserviläisen kutsuminen riveihin ei ole uutta tai siviiliyhteiskunnan kannalta mitenkään mullistavaa. Siinä kuitenkin näkemykseni eroaa, että koen nykyisen ehdotuksen olevan nimenomaan poliittisen vallan siirtämistä. Israel on kiinnostava esimerkki, koska se on kyennyt säilyttämään demokratiansa, mutta myös geopolitiittisen sijaintinsa ja toisaalta historian myötä myös jonkinasteinen anomalia, jota on hankala asettaa vertailukohteeksi. Maan yhteiskuntajärjestys on demokraattinen, mutta toisaalta palestiinalaisalueilla demokratian taso on niin tai näin, ja Israel käytännössä kontrolloi näiden alueiden olemassaolon ehtoja muun muassa rajoittamalla liikkumista alueille ja niistä pois. Reserviläisten koolle kutsumisen kohdalla presidentin roolin kautta kyettäisiin väistämään poliittisen vallan siirtyminen ei-vaaleilla valitulle henkilölle, joka korkea-arvoinen sotilas virkamiehenä olisi. Toivonkin, että tämänkaltainen ratkaisu tai valtioneuvoston osittaisen kokoonpanon rooli rakennetaan sisään asevelvollisuuslain uudistamiseen, jos uudistus tullaan vetämään muodossa tai toisessa läpi. Kansalaisten oman ajattelumallin muuttaminen liittyy nimenomaan tekstillä olleeseen näkemykseeni turvallisuuspoliittisen kulttuurin muuttamisesta, ja olen samaa mieltä siitä, että se ei tapahtu käden käänteessä. Kaiken kaikkiaan taustalla käynnissä olevat erilaiset lainsäädännölliset prosessit johtavat toteutuessaan siihen, että puolustusvoimien rooli yhteiskunnassa kasvaa; niille näytetään kehitettävän instrumentaalista kykyä olla osa liittoutumaa, jolle saatetaan myös kehittää kyky kansalaisten valvontaan ja toisaalta aktivoida sotilasjohtoisesti merkittävä reserviläisjoukkoja. Kaiken kaikkiaan kulttuurinen muutos kehittynee tämän myötä, jos siihen halutaan panostaa. Mutta mielestäni on hyödyllistä pohtia tätä kehityskulua ja kysyä, tällaisen kulttuurin muutos tarpeen. Tulevaisuudessa voi olla edessä sotilaallinen selkkaus, mutta toisaalta myös rauhan tila. Jos kulttuurin muutos katsotaan yhteiskunnalle tärkeäksi, niin demokratiassa asia hoidetaan niin kuin asia kuuluu, ja siten sosiaalistetaan muu yhteiskunta kulttuurin muutokseen mukaan. Mutta sinne ei pidä kiirehtiä suin päin. Myös kansalaiskeskustelua tulee käydä.


Olisi hyvä huomata, että nykyiselläänkin reserviläinen voidaan käskeä palvelukseen ilman varoitusaikaa, jos tasavallan presidentti tekee päätöksen kutsua reserviläisiä ylimääräiseen palvelukseen. Tällöin on ilmoittauduttava palvelukseen välittömästi ja valitukset käsitellään jälkikäteen. Nyt erona on käytännössä se, että esitetyssä menettelyssä tämä ylimäräinen palvelus normalisoitaisiin. Mielestäni kyse ei ole poliittisen vallan siirtämisestä: jos valmiutta nostavien kertausharjoitusten järjestämisperusteet on sovittu presidentin ja armeijan kesken, ja harjoituksia järjestetään matalalla kynnyksellä säännöllisen epäsäännöllisesti, kyse on uudesta, kansanvaltaisesti valitusta normaalitilasta. Ovathan israelilaisetkin pystyneet ylläpitämään demokraattista yhteiskuntaa, vaikka ovat eläneet tämän tapaisessa sotatilassa kohta 70 vuotta. Periaatteessa kyse on jopa liennyttävästä, kriisin syvenemistä ehkäisevästä toimenpiteestä. Jos nimittäin presidentti tekee päätöksen kutsua reserviä palvelukseen, kyse on ylimmän tason toteamuksesta, että maahamme kohdistuu välitön sotilaallinen uhka. Jos päätöksen tekee, demokraattisesti annetulla mandaatilla, virkamies, kyse on sotilasteknisestä valmiudensäätelystä, jossa armeijan valmiutta vain säädellään lähialueilla ilmenneen sotilaallisen aktiviteetin mukaan. Tämä pitää poliittisen johdon kädet vapaampina. Jos tarpeen on, voidaan PVKOM panna vaihtoon, mikäli on oltu liian oma-aloitteisia. Ehkä suurin asia tässä on kulttuurin muutos. Ei ole tajuttu, mitä asevelvollisuusjärjestelmä edellyttää meiltä kansalaisilta. Kyse ei ole vain siirtymäriitistä, jota ehkä seuraa muutamien vuosien päästä viikon reipas ulkoiluloma. Kun puhutaan maavoimien valmiudensäätelystä esittämissäni aikaraameissa, asevelvollisuus konkretisoituu siihen, että tavallinen suomalainen perheenisä voi saada aamuyöllä puhelun, jonka jälkeen hän on muutaman tunnin päästä istumassa pasissa kovilla patruunoilla ladattua rynnäkkökivääriä puristaen. Tämä vaatii merkittävää ajattelutavan muutosta. Isänmaa vaatii kansalaiselta yht'äkkiä paljon enemmän. Meidän on turha pohtia liikaa sitä, onko Suomeen hyökkääminen rationaalista. Se voi olla sitä. Naapurimaamme on toteuttanut viimeisten vuosikymmenien aikana useita yllätyshyökkäyksiä: Tšekkoslovakia, Afganistan, Georgia, Ukraina. Syyrian sotaan Venäjä liittyi täysin yllättäen. Se vahvistaa jatkuvasti asevoimiaan lähialueillamme tavalla, jota ei voi pitää puhtaan puolustuksellisena, ja harjoittaa asevoimiaan entistä tehokkaampaan kykyyn toteuttaa strateginen isku. Samaan aikaan Venäjä on kohdistanut Suomeen kovaa sotilaallista ja poliittista painostusta: talven 2014-15 sotaharjoitukset, Fennovoima-kuvio, Koillisrajan pakolaiskysymys. Toisella rintamalla se on edistänyt massamme ääriliikkeitä, jotka levittävät Venäjä-mielistä propagandaa (Bäckmanin-Putkosen piiri, MV-lehti, trollit) ja vaurioittavat yhteiskuntarauhaa (MV-lehti, Suomen vastarintaliike, Soldiers of Odin). Venäjän sisäinen propaganda on jo vuosien ajan esittänyt Suomen vihamielisenä maana. Viranomaisiimme on kohdistunut verkkovakoilua ja epäilen vahvasti, että osa viime aikojen sähkö- ja tietoliikennehäiriöistä ei ole ollut puhtaan teknisiä. Minkä ihmeen vuoksi olisi ajateltava, ettemme ole syvässä kriisissä? Jos tilanne tästä kärjistyy, ei aikaa lakien muuttamiseen ole. Siihen menee viikkoja, jollei kuukausia, eikä muutoksia voida helposti tehdä akuutin kriisin aikana, sillä se vain pahentaisi tilannetta. Tämän vuoksi lakimuutos on saatava aikaiseksi nyt, kun kriisissä on suvantovaihe. Siitä olen samaa mieltä, että tasa-arvoisen, sosiaaliseti oikeudenmukaisen, terveen yhteiskunnan rakentaminen on parasta maanpuolustusta. Jos isänmaa vaatii enemmän, sen on myös annettava enemmän.


Sotilaallisen valmiuden kehittäminen on looginen vastaus sellaisen turvattomuuden tunteeseen, jota koetaan ulkopuolelta kohdistuvan sotilaallisen uhan mahdollisuudesta. Jos valmiutta ei kehitetä, nostattaa se kysymyksen siitä, miksi poliittinen/sotilaallinen taso pysyy passiivisena tai mahdollisesti toimii (liian) näkymättömästi taustalla. Toisaalta on myös tärkeä pysähtyä miettimään tilannetta ja kysymään, kohdistuuko alueeseen sotilaallinen uhka, ja jos kohdistuu, onko uhka sellainen joka vaatii esimerkiksi reserviläisasiassa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla luodaan käytännössä pysyvä oikeus nostattaa joukkoja ilman poliittisen ohjauksen reagointia. Ns. normaalitila muuttuu tällöin pysyvän potentiaalisen kriisin tilaksi, jossa lainsäädäntö antaa puolustusvoimien sotilaalliselle johdolle pysyvät poikkeustilavaltuudet. Pitäisin tätä jossakin määrin huolestuttavana kehityksenä, eikä tilanteen vakavuus anna sille vielä perusteita. Tilanne, jossa valtion olisi hyvä luovuttaa tietoisesti asevoimille yhteiskunnallisesti merkittävää valtaa ei ole helppo määritellä, koska kaiken taustalla on kysymys siitä, miten yhteiskunta tulee järjestää - riippumatta rauhan tai kriisin tilasta - siten, että se luo parhaat ja turvallisimmat olosuhteet asukkaille. Tässä mielessä yhteiskunnallisesti parempaa olisi huolehtia kokonaisuutena yhteiskunnan olosuhteista, erityisesti ihmisten kokemuksesta osana yhteiskuntaa ja siten luoda edellytykset sille, että mahdollinen maahantunkeutuja ei pysty turvautumaan omassa moraalisessa argumentoinnissaan kohdemaan asukkaiden kokemaan epäoikeudenmukaisuuteen - tämän argumentoinnin käytöstä piisaa esimerkkejä 2000-luvun maailmassa. Joku voisi kokea asevoimilla piilevän merkittävän vallan suuremmaksi uhkaksi omalle turvallisuudelleen kuin sotilaallisen maahantunkeutumisen. Kokonaan oma aihepiirinsä ovat tietysti maahantunkeutumisen laajan näkökulman geopoliittiset, taloudelliset ja poliittiset seuraukset, jotka myös vaikuttaisivat maahantunkeutumisen yleiseen rationaalisuuteen. Nykyinen asevelvollisuuslainsäädäntöuudistus luo mahdollisuuksia tulevaisuutta varten, mutta tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Tuskin kukaan voi moittia sinällään halua kehittää reservin aktivointikykyä, mutta nimenomaan siinä asiassa on syytä pitää myös pää kylmänä.


Kysymys valmiuden kehittämisestä on nähdäkseni ensisijassa sotatekninen kysymys: miten nopeasti Suomi voi nykytilanteessa joutua sotilaalliseen kriisiin, jonka hoitamiseen tarvitaan reserviläisten kutsumista palvelukseen? Jos katsotaan naapurimaissamme toteutettuja harjoituksia, on huomattava, että venäläiset pitivät vuosina 2014-15 joukon valmiudennostoharjoituksia, joista eräät olivat poikkeuksellisen suuria. Näistä esim. Jägarchefen (http://jagarchefen.blogspot.se) on tehnyt oikein hyviä analyysejä. Venäläisten harjoitukset ovat noudattaneet kaavaa, jossa maahanlaskujoukot suorittavat alle vuorokauden varoitusajalla maahanlaskun, minkä jälkeen ne yleensä tekevät vesistöylityksen, siirtyvät satakunta kilometriä ja harjoittelevat taisteluammunnassa kevyen, panssaroimattoman jalkaväkijoukon puolustaman kohteen haltuunottoa. Ensimmäisessä portaassa harjoitukseen osallistuva joukko on pataljoonasta pariin tuhanteen mieheen, ja viime aikojen harjoituksiin on saattanut sisältyä myös samanaikainen maahanlasku kahteen eri suunnalla olevaan kohteeseen. Tämän jälkeen harjoitukseen osallistuu seuraavan 48 tunnin kuluessa sotavalmiiksi saatettu noin 10-20 tuhannen miehen osasto. Harjoitus huipentuu siihen, että noin neljän-viiden päivän kuluttua mukana on noin sadan tuhannen miehen joukko, joka koostuu kaikista aselajeista ja sisältää myös naapurisotilaspiirien alueelle lähettämiä vahvistuksia. Tästä voidaan päätellä, että mikäli puolustusvoimat kykenee havaitsemaan valmiudennoston aloituksen, on maavoimilla noin 18 tuntia aikaa perustaa ensimmäisen portaan valmiusjoukot. Jos lasketaan, että asevelvollisten saapuminen palvelukseen veisi puhelinhälytyksen jälkeen noin 2 tuntia, ja joukkojen perustaminen vaikkapa 10 tuntia, on valmiudennostopäätökseen ja sen tiedottamiseen joukot perustavalle esikunnalle käytännössä aikaa ehkä tunti, kaksi. (Täytyyhän tiedusteluanalyysillekin sallia aikaa.) Jos joukot on saatu tässä ajassa kasaan ja lähetettyä ensimmäiseen tehtäväänsä, ei sotaa tule, sillä hyökkäystä ei tapahdu. Kaappauksenomaiseen yllätyshyökkäykseen ei ryhdytä, mikäli vastassa on valmistautunut vastustaja. On siis aika lailla selvää, että mikäli halutaan kyky nostaa joustavasti puolustusvoimien valmiutta, kun naapurimaassa tehdään hyökkäysvalmisteluja, on päätöksentekoelimen oltava jossain muualla kuin eduskunnassa tai edes valtioneuvoston yleisistunnossa. Demokratia toteutuu tällöin siinä, että eduskunta toteaa tällaisen valmiudensääntelymahdollisuuden olevan tarpeen, ja delegoi siihen tarvittavat valtuudet toimeenpanovallalle. Eihän tällainen valmiudensääntelymahdollisuus ole osa tervettä yhteiskuntaa. Se kuuluu yhteiskuntaan, joka on syvässä turvallisuuspoliittisessa kriisissä. Me olemme siinä. Emme ole sitä halunneet, emmekä halua sen jatkuvan, mutta petämme itseämme, jos kuvittelemme yhteiskunnan olevan normaalitilassa. Meillä on naapurina aggressiivinen suurvalta, jonka blokkiin emme kuulu emmekä halua kuulua. Tämän vuoksi olemme joka hetki alle vuorokauden päässä sodasta. Se on se hinta, jonka maksamme vapaasta yhteiskunnasta.Lisättävää?

Jätäthän vain asiallisia kommentteja. Ylläpito tarkistaa kommentit ennen julkaisua.


Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *